Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2011-09-16

О строительстве очистных сооружений города Балхаш

15 сентября 2011 года в Агентстве по делам строительства и ЖКХ Республики Казахстан были рассмотрены материалы по корректировке ТЭО «Строительство очистных сооружений города Балхаш».
ТЭО рассматривается в ДГП «Карагандагосэкспертиза».
Заказчик проекта: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»
Генпроектировщик: ТОО «МГТ-проект»
Необходимость корректировки ТЭО была вызвана следующими причинами:

О строительстве Коксарайского контррегулятора

12-13 сентября 2011 года на выездном совещании по вопросу строительства Коксарайского контррегулятора с участием заказчика ГУ «Казселезащита» МЧС Республики Казахстан, генпроектировщика ПК «Институт «Казгипроводхоз» г. Алматы, РГП «Госэкспертиза» обсуждались вопросы завершения строительства объекта.
Коксарайский контррегулятор расположен южнее поселка Коксарай Южно-Казахстанской области в 160 километрах ниже Шардаринского водохранилища.
Основные цели и задачи контррегулятора:
- обеспечение паводковой безопасности населенных мест;

Балқаш қаласынан тазарту құрылыстарын салу туралы

2011 жылғы 15 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінде «Балқаш қаласынан тазарту құрылыстарын салу» ТЭН-н түзету бойынша материалдар қаралды.
ТЭН-і «Қарағандымемсараптама» ЕМК-да қаралып жатыр.
ТЭН-н түзету қажеттілігі мындай себептерге байланысты болды:

ABOUT CONSTRUCTION OF SEWAGE TREATMENT PLANTS OF BALKHASH CITY

On September, 15th, 2011 in Agency on affairs of construction and housing and communal services of Republic of Kazakhstan have been considered materials on updating the technical - economic feasibility «Construction of sewage treatment plants of Balkhash city».
The technical - economic feasibility is considered in ASE «Karagandagosexpertiza».
The customer of the project: SI «Department of natural resources and environmental management of the Karaganda area»
The general designer: LLC «MGT-project»

About construction of the Koksarai conterregulator

On September, 12-13th, 2011 at exit meeting concerning construction of the Koksarai conterregulator with participation of the customer SI «Kazselezaschita» of the Ministry of Emergency Measures of Republic of Kazakhstan, the general designer PC «Institute «Kazgiprovodhoz» of Almaty, RSE «Gosexpertiza» were discussed questions of completion of the facility.
The Koksarai conterregulator is located to the south of settlement Koksarai of the South-Kazakhstan area in 160 kilometers below Shardara water basins.
The basic purposes and problems of a conterregulator:

Көксарай контрреттегішін салу туралы

2011 жылдың 12-13 қыркүйегінде Көксарай контрреттегішін салу мәселелері бойынша тапсырысшы Қазақстан Республикасы ТЖМ «Қазселденқорғау» ММ-нің, Алматы қаласындағы бас жобалаушы «Қазгипросушар» институты» ЖК, «Мемсараптама» РМК-ның қатысуымен көшпелі отырыс өтті, онда объекті құрылысын аяқтау мәселелері талқыланды. Көксарай контрреттегіші Оңтүстік Қазақстан облысының Көксарай кентінің оңтүстігіне қарай Шардара су қоймасынан төменірек 160 шақырымда орналасқан.
Контрреттегіштің негізгі мақсаттары мен міндеттері:
• елді мекендерді су басу қауіпсіздігін қамтамасыз ету;